Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stallingbollenstreek (C.J.M. Vester B.V.) te Voorhout
Versie: 2013
1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende stalling waarbij
Stallingbollenstreek (C.J.M. Vester B.V.), hierna te noemen “verhuurder”, als verhuurder van
stallingsruimte optreedt.
2. Huurder is een ieder die enig object stalt bij verhuurder.
3. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk en bij wederzijdse acceptatie worden afgeweken.
4. De overeenkomst tussen verhuurder en huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het
inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de
voorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
5. Deze voorwaarden treden in werking vanaf 1 januari 2013 door ondertekening van het
inschrijfformulier. Diegenen die reeds voor 1 januari 2013 huurder waren bij verhuurder,
verklaren middels ondertekening van het inschrijfformulier een exemplaar van de voorwaarden
te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
6. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een kalenderjaar. De overeenkomst kan
daarna worden opgezegd door dit 2 maanden voorafgaand aan het einde van het stallingsjaar
schriftelijk aan verhuurder kenbaar te maken. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats
vindt, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een volgende stallingsperiode van
minimaal een kalenderjaar.
7. Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het gestalde in de
stallingsruimte van verhuurder, dan zal de overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is
huurder verplicht het gestalde binnen 14 dagen na aanzegging door de verhuurder van het
terrein van verhuurder te verwijderen. In deze gevallen heeft huurder recht op teruggave van het
door hem betaalde factuurbedrag met inachtneming van de reeds genoten stallingsperiode,
welke in mindering wordt gebracht.


2 Vergoedingen
1. De stallingssom (Incl. BTW )voor het gestald object per stallingsjaar wordt als volgt door
verhuurder vastgesteld (inclusief dissel):
1. Camper/Caravan/Vouwwagen: € 111,85- per strekkende meter
2. Auto: € 915,12 per jaar (maximale lengte 6 meter)
3. Motor: € 540,- per jaar
4. Boten en Overige: € 111,85- per strekkende meter
2. De stallingsperiode vangt aan op de dag van de eerste aflevering en wordt vastgelegd op het
inschrijfformulier, dienaangaande wordt de eerste rekening opgemaakt tot einde kalenderjaar.
3. Verhuurder heeft het recht de jaarlijks de stallingssom aan te passen.
4. Vermelde tarieven zijn inclusief het vijfmaal (10x) ophalen/brengen van het gestalde object,
waarbij eenmaal halen en eenmaal brengen als 1 keer behoord te worden gerekend. Indien het
gestalde object meer dan 10x opgehaald wordt, dient een additionele vergoeding van €25,00
per keer betaald te worden voorafgaand aan ophalen van het gestalde object.
5. In geval van wijziging van het afgesproken tijdsstip inzake ophale cq terugbrengen wordt U
verzocht uiterlijk 12 uur van tevoren de verhuurder hiervan in kennis te stellen. Indien huurder
zich hieraan niet conformeert is verhuurder gerechtigd € 25,00 per keer in rekening te brengen.
6. Bij wijzigingen van het gestalde object worden €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.


Betalingen
1. De stallingsom is per stallingsjaar bij vooruitbetaling verschuldigd. Binnen 14 dagen na aanvang
van het stallingsjaar dient de stallingssom door verhuurder te zijn ontvangen.
2. Indien het overeengekomen stallingsjaar of gedeelte daarvan niet anders is overeengekomen
dan loopt de stallingsperiode van 1 januari t/m 31 december.
3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder zonder
ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente
vermeerderd met 5% vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
4. Bij het niet voldoen van de stalling som heeft verhuurder het recht van retentie.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door verhuurder op de huurder
verhaald worden.
6. Restitutie (met uitzondering van 1:7) van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen huurder en
verhuurder is verhuurder gemachtigd de stallingsovereenkomst te verbreken. Hierbij wordt geen
stallingsvergoeding gerestitueerd.
7. De huur van de stallingsruimte is niet overdraagbaar als de huurder zijn object tijdens het
stallingsjaar verkoopt.
8. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op
gedeeltelijke terugbetaling van de stallingssom. Huurder dient dit door te geven aan de
verhuurder, inzake aanpassing van het nieuwe stallingsjaar.
Openingstijden
1. De actuele openingstijden staan vermeld op de website en feestdagen gesloten.

Geboden, Verboden
1. Indien het object ter stalling aangeboden wordt, dient u deze af te leveren op het parkeerterrein.
Verhuurder zorgt voor het stallen. Het is daarom van belang dat u geen sloten op de koppeling
plaatst. Bij onze afwezigheid mag u een disselslot plaatsen mits wij in bezit zijn van uw sleutel.
2. Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste twee werkdagen van
tevoren te melden via het formulier op de website.
3. Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van verhuurder het object in de stallingsruimte
te plaatsen of uit de stallingsruimte te halen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingsruimte.
4. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derde al dan niet tegen vergoeding,
geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
5. De huurder dient gasflessen, brandbare- of explosieve stoffen uit het object te verwijderen
alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van gestalde objecten, waaronder
begrepen LPG-tanks, mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat het gestalde
object in de stalling wordt geplaatst.
6. In het onverhoopte geval dat de gastank toch in de stalling aanwezig zou blijken te zijn, dan is
verhuurder gerechtigd, zonder voorafgaande kennisgeving aan huurder, het gestalde object
voor rekening van huurder te (doen) verwijderen.
7. Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken.
8. Het is verboden om in de stallingsruimte te roken.
9. Het is verboden in de stallingsruimte onderhoudswerkzaamheden aan het gestalde object te
doen of laten verrichten. Ook tussentijds starten is niet toegestaan.
10. Het is de huurder verboden zich buiten de openingstijden in de stallingsruimte te bevinden.
11. Indien huurder het gestalde object binnen zeven dagen na afgifte komt ophalen zijn wij
gerechtigd deze buiten te stallen.


Aansprakelijkheid / Verzekering
1. De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden object WA en Casco te verzekeren.
2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem
zelf, zijn gezinsleden, personeelsleden of gasten.
3. Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
4. Objecten die op verzoek van huurder buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden
opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
5. Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te
wijten is aan grove schuld van verhuurder of personen in dienst van verhuurder, of door hem
aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
6. Verhuurder sluit alle aansprakelijkheid inzake brandschade / stormschade / cq diefstal aan of
van het gestalde object, boven een keer de jaarhuur van de laatste stallingsperiode uit.


Geschillen
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Leiden. 

Voordelen

Met Stalling Bollenstreek profiteert U van deze voordelen:

  • Moderne faciliteit
  • Uitstekende bereikbaarheid
  • Ruime openingstijden
  • Brand- en inbraakalarm
  • Vorstvrij door vloerverwarming
  • Gratis oplaadservice voor accu's
  • Gratis bandenspanningservice